CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

– Giấy phép y tế 
– Chính sách về quy trình xử lý khiếu nại
– Chính sách bảo hành
– Chính sách cung ứng dịch vụ
– Quy định và hình thức thanh toán
– Chính sách bảo mật thông tin khách hàng